ประกันภัยที่อยู่อาศัย


ดาวน์โหลดโบรชัวร์
บริการช่วยเหลือฉุกเฉินในบ้าน
ลงทะเบียนให้ติดต่อกลับ >>> คลิก
การประกันอัคคีภัย เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก็สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย

ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันภัยได้มีอะไรบ้าง

 • สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) หมายถึง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถว สำหรับอยู่อาศัย ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม รวมทั้งส่วนปรับปรุงต่อเติมเพื่อการอยู่อาศัย โรงรถและอาคารย่อย
 • ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตึงตรา และทรัพย์สินอื่นๆภายในสถานที่เอาประกันภัยที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้น

ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมีอะไรบ้าง

 • ไฟไหม้ แต่ไม่รวมถึงความเสียหาย
  • จากแรงระเบิด อันเป็นผลมาจากไฟไหม้ เว้นแต่แรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย
  • โดยตรงหรือโดยอ้อมจากแผ่นดินไหว
  • ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากการบูดเน่าหรือการระอุตามธรรมชาติ หรือ การลุกไหม้ขึ้นเองเฉพาะที่เกิดจากตัวทรัพย์สินนั้นเองเท่านั้น หรือการที่ทรัพย์สินนั้นอยู่ในระหว่างกรรมวิธีใด ๆ ซึ่งใช้ความร้อนหรือการทำให้แห้ง
 • ฟ้าผ่า
 • แรงระเบิดของแก๊ส ที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหว
 • ความเสียหายเนื่องจากภัยเพิ่มพิเศษ ที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในกรมธรรม์ประกันภัย

ความเสียหายเนื่องจากภัยเพิ่มพิเศษที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ มีอะไรบ้าง

หากผู้เอาประกันภัยต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติม สามารถซื้อภัยเพิ่มเติมได้ดังนี้
 • ภัยลมพายุ
 • ภัยจากลูกเห็บ
 • ภัยระเบิด
 • ภัยอากาศยาน
 • ภัยจากยวดยานพาหนะ
 • ภัยจากควัน
 • ภัยแผ่นดินไหว
 • ภัยน้ำท่วม
 • ภัยเนื่องจากน้ำ
 • ภัยจลาจลนัดหยุดงาน
 • ภัยจากการกระทำอย่างป่าเถื่อน หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย
 • ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า

ทรัพย์สินอะไรบ้างที่ไม่คุ้มครอง

ทรัพย์สินต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัย
 • สินค้าที่อยู่ในการดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รับฝากทรัพย์
 • เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมนี
 • โบราณวัตถุหรือวัตถุสำหรับความเสียหายรวมส่วนที่เกินกว่า 10,000 บาท
 • ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลายแบบ หรือแบบพิมพ์ หรือแม่พิมพ์
 • หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่าง ๆ ไปรษณียากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบัตร เช็ค สมุดบัญชี หรือสมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใดๆ
 • วัตถุระเบิด
 • ไดนาโม หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ ซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจาก หรือเพราะการเดินเครื่องเกินกำลัง หรือได้รับกระแสไฟฟ้าเกินกำลัง หรือไฟฟ้าลัดวงจร รวมถึงไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า เฉพาะเครื่องที่เกิดการเสียหายในกรณีดังกล่าว

การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน มีกี่วิธี

การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
 • กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost Valuation) และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ ณ เวลา และสถานที่ที่เกิดความเสียหาย หรือ
 • กำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน (Actual Cash Value) และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สิน ซึ่งเท่ากับมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ หักด้วยค่าเสื่อมราคา ณ เวลา และสถานที่ที่เกิดความเสียหาย

การประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง คืออะไร

การประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง คือ ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และปรากฎว่าทรัพย์สินนั้นมูลค่าสูงกว่าจำนวนเงินที่ได้เอาประกันภัยไว้ ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยตนเองในส่วนที่แตกต่างกันกับมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และในการคำนวณค่าสินไหมทดแทนผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยความเสียหายไปตามส่วน โดยสูตรที่ใช้ในการคำนวณค่าสินไหมทดแทนซึ่งบริษัทจะต้องรับผิดชอบในกรณีนี้คือ

เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผู้เอาประกันภัยต้องทำอะไรบ้าง

เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า และต้องส่งมอบหลักฐานและเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้ให้บริษัทภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเกิดความเสียหาย
 • ส่งคำเรียกร้องเป็นหนังสือเกี่ยวกับความเสียหาย ซึ่งต้องแจ้งรายละเอียดทรัพย์สินที่สูญเสียหรือเสียหายและมูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินนั้น ๆ ในเวลาที่เกิดความเสียหายโดยละเอียดเท่าที่จะทำได้
 • ต้องแสดง หรือจัดหา หรือแจ้ง หรือมอบให้บริษัทซึ่งพยานหลักฐานและรายการเพิ่มเติม เช่น แผนผัง รายละเอียด ต้นฉบับ คู่ฉบับ หรือสำเนาแห่งเอกสารนั้น ๆ ข้อพิสูจน์และข้อความเกี่ยวกับการเรียกร้องและต้นเพลิงหรือสาเหตุที่ทำให้เกิด อัคคีภัยและพฤติการณ์ที่ทำให้เกิดความเสียหายตามที่บริษัทต้องการตามสมควรแก่กรณีความคิดเห็น

 1. SEGA GENESIS - GAN-GAMING
  SEGA goyangfc.com GENESIS. GENESIS-HANDS. Genesis (JP-EU). https://febcasino.com/review/merit-casino/ NA. NA. NA. SEGA GENESIS-HANDS. NA. SEGA GENESIS. NA. https://octcasino.com/ GENESIS-HANDS. https://septcasino.com/review/merit-casino/ NA. https://sol.edu.kg/

  ตอบลบ
 2. The rise of woodblock printing technology led to a decline in e-book costs by about one tenth what that they had been before the eleventh century. Woodblock printing didn't replace manuscripts both, Percussion Massagers which continued to remain commercially viable via considerably decreasing their costs. Manuscripts also gained new cultural value as imprints became extra frequent, and have been even most well-liked by elite scholars and collectors.

  ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น