ประกันเดินทาง TA


ดาวน์โหลดโบชัวร์

 • AAGI - Traval Plus  ( เหมาะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว )
 • AAGI - Overseas Student  ( เหมาะสำหรับการไปศึกษาต่างประเทศ )
 • AGA - Traval  Smart ( เหมาะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว )
 • AGA- Sugoi Japan ( เหมาะสำหรับการเดินทางไปญี่ปุ่น ) ***ราคาพิเศษ
 • CHUBB - Travel Insurance  (เหมาะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว) ***NEW


ลงทะเบียนให้ติดต่อกลับ >>> คลิกจุดเด่น

 • คุ้มครอง 24 ชั่วโมงทั่วโลก ระหว่างการเดินทาง
 • ยื่นขอ VISA สำหรับการเดินทางไป ประเทศในกลุ่มเชงเก้น
 • บริการ Travel Assistance สำหรับเหตุฉุกเฉินระหว่างการเดินทาง
 • เลือกทำาประกันได้ทั้งแบบ รายเที่ยว หรือ รายปี

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • แผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 1-80 ปี
 • แผนประกันภัยการเดินทางสำหรับครอบครัว คุ้มครองจำนวนสมาชิกไม่เกิน 4 ท่าน โดย จำกัดผู้เอาประกันภัยที่อายุเกินกว่า 23 ปี ไม่เกิน 2 ท่าน
 • กรณีเลือกซื้อแบบรายปี คุ้มครองระยะเวลาการเดินทางสูงสุด ไม่เกิน 90 วัน ต่อการเดินทาง แต่ละครั้ง
 • ความคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจาก อุบัติเหตุสำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี หรือสูงกว่า 75 ปี เท่ากับครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินเอาประกันภัย

คำเตือน

 • เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนด
 • เอกสารนี้มิใช่เป็นเอกสารที่จัดทำให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นการเฉพาะเจาะจง

ความคิดเห็น